TK KBS

Dnes je piatok 07. 08. 2020   Meniny má Štefánia       Pošlite tip TK KBS Správy cez: RSS | Email | Mobile | Twitter | Instagram | Facebook | Vyhľadávanie

Home Najnovšie Domáce Zahraničné Foto Video Audio Press

  Kalendár správ
<<  august  >>
poutstštpisone
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

  Top témy
Všetky
Koronavírus

  Život Cirkvi
Program biskupov
Pozvánky na akcie
Programové tipy

  Sekretariát KBS
Konferencie KBS
Synoda o rodine
Pôstna polievka
Zamyslenia KBS
Financovanie Cirkvi

  Pápež František
Životopis
Generálne audiencie
Anjel Pána [audio]
Urbi et Orbi
Aktivity
Ranné homílie

Správa zo stretnutia predstaviteľov biskupských konferencií Európy
P:3, 09. 09. 2016 14:00, PREBratislava 9. septembra (TK KBS) V Bratislave sa zišli v dňoch 8. a 9. septembra 2016 predstavitelia biskupských konferencií strednej a východnej Európy. Pri tejto príležitosti prinášame v plnom znení záverečnú - tlačovú správu zo stretnutia.

SLOVENSKÁ VERZIA

Tlačová správa zo stretnutia predstaviteľov biskupských konferencií stredovýchodnej Európy

Dvadsať sedem rokov po páde komunistických režimov v stredovýchodnej Európe čelí európsky kontinent novým výzvam. K najväčším z nich patrí kríza rodiny, spojená s demografickou krízou, kríza viery a kríza kultúrnej identity. V poslednom období viaceré krajiny čelia prílevu migrantov z Blízkeho východu a Afriky. V dňoch 8. a 9. septembra sa predstavitelia biskupských konferencií stredovýchodnej Európy stretli na Slovensku, ktoré akutálne predsedá Rade Európskej Únie, aby diskutovali o týchto témach.

Podľa účastníkov stretnutia je dôležité, aby medzi európskymi štátmi existovalo skutočné partnerstvo založené na rovnakej dôstojnosti všetkých národov a vzájomnej úcte. Rovnako je dôležité, aby verejné národné a európske štruktúry rozvíjali skutočný dialóg so zástupcami kresťanských cirkví a predstaviteľmi iných náboženstiev.

Biskupi pokladajú za nevyhnutné oživiť uvažovanie nad identitou Európy, ktorá vždy bola spojená s rodinou založenou na manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou. Len spoločnosť s potomstvom je spoločnosť s nádejou. Cirkev si je vedomá svojej povinnosti vydávať vo svete svedectvo o Kristovej dobrej zvesti. Preto oceňuje a podporuje rodinu, základné ľudské spoločenstvo vytvorené podľa plánu Stvoriteľa. Bohužiaľ, niektoré rozhodnutia európskych štruktúr rodinu a ochranu života ohrozujú. Európa v súčasnosti potrebuje predovšetkým stabilné rodiny a rozumnú demografickú politiku. Imigrácia nie je riešením demografickej krízy.

Účastníci stretnutia hlboko súcitia s utrpením ľudí, ktorí utekajú pred vojnovými konflitkmi, predovšetkým pred bojmi v Sýrii. Zároveň sa ich bolestne dotýkajú teroristické útoky, ktoré v Európe spôsobili mnoho obetí. Pokladajú preto za potrebné, aby sa venovalo viac pozornosti komunikácii s islamským svetom a viac síl pomoci najchudobnejším - na základe prikázania lásky. Biskupi pociťujú osobitnú povinnosť pomáhať prenasledovaným kresťanom, ale nevylučujú zo svojho srdca nijakú osobu, ktorá potrebuje pomoc, tak v krízových oblastiach sveta, ako aj v našich krajinách.

Pri sledovaní týchto ľudských a kresťanských cieľov treba napredovať so štedrosťou i múdrosťou, hodnotiac kultúrne, náboženské a ekonomické okolnosti európskych národov ako aj tých, ktorí prichádzajú. Biskupi si uvedomujú dôležitý rozdiel medzi sitáciou v európskych krajinách, ktoré sú cieľmi migračných prúdov a situáciou v krajinách stredovýchodnej Európy, kde životná úroveň niekedy dosahuje len 20 % západnej. V týchto krajinách migranti vo všeobecnosti zostávať nechcú. Pomoc, ktorú im treba poskytnúť, si môže vyžadovať osobitné spôsoby - v istých prípadoch odlišné od tých, ktoré boli prijaté v iných krajinách. V celom tomto kontexte je legitímne i nevyhnutné uvažovať nad tým, ako poňať budúcnosť európskeho kontinentu, na akých hodnotách budovať našu spoločnosť a aké miesto v nej má mať náboženstvo.

Biskupi sa modlia za všetky obete násilia, vojny a terorizmu. Zároveň sa obracajú s vážnou výzvou na zodpovedných predstaviteľov všetkých európskych štátov, aby venovali úsilie spoločnému a zásadnému uvažovaniu o budúcnosti. Želajú si, aby sa Európa stala kontinentom, ktorý bude na prvé miesto klásť úctu k životu - od počatia až po smrť - a aby sa podpora rodiny a manželstva dostala na prvé miesto vo vedomí verejných predstaviteľov.

TALIANSKA VERZIA


Comunicato stampa dei Rappresentanti delle Conferenze Episcopali dell’Europa Centro-orientale

Ventisette anni dopo la caduta dei regimi comunisti in Europa centroorientale, l’Europa affronta nuove sfide. Le piú grandi tra di loro sono la crisi della famiglia, connessa con quella demografica, la crisi della fede e dell’identità culturale. Ultimamente, molti paesi fanno fronte alle numerose migrazioni provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa. Nei giorni 8. e 9. settembre, i rappresentanti delle Conferenze Episcopali dell’Europa Centro-orientale si sono incontrati in Slovacchia, paese che presiede il Consiglio dell’Unione Europea, per riflettere su questi temi.

Secondo i partecipanti é fondamentale che tra gli stati europei ci sia un vero partnership basato sulla uguale dignità di tutti i popoli e sul rispetto reciproco. Ugualmente, é importante che le strutture pubbliche, nazionali ed europee sviluppino un vero dialogo con i rappresentanti delle Chiese cristiane oppure con gli esponenti di altre religioni.

I vescovi ritengono necessario risvegliare la riflessione sull’identità Europea, la quale é stata sempre connessa con la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna. Soltanto la società con la prole é una società con la speranza. La Chiesa é consapevole del suo obbligo di rendere testimonianza della buona novella di Cristo nel mondo. É per questo che apprezza e aiuta la famiglia, la comunità umana fondamentale secondo il progetto del Creatore. Sfortunatamente, alcune decisioni delle strutture europee mettono la famiglia e la protezione della vita in pericolo. Attualmente, l’Europa, prima di tutto, ha bisogno di famiglie stabili e di una politica demografica prudente. L´immigrazione non é una soluzione della crisi demografica.

I partecipanti all’incontro sono profondamente toccati dalla sofferenza delle persone che sono in fuga davanti ai conflitti bellici, soprattutto quelli che devastano la Siria. Allo stesso tempo, sentono sofferenza per gli attacchi terroristici commessi in Europa, con tante vittime. Di conseguenza, ritengono giusto sviluppare più comunicazione con il mondo islamico e dedicare maggiori sforzi per aiutare i più bisognosi in base al divino comandamento della carità. I vescovi sentono il dovere speciale di aiutare i cristiani perseguitati, ma non escludono dal loro cuore nessun’altra persona umana bisognosa di aiuto, sia nelle regioni di crisi del mondo, sia nei nostri paesi.

Perseguendo questi scopi umani e cristiani, bisogna procedere con generosità e saggezza, valutando le circostanze culturali, religiose ed economiche dei popoli europei e di quelli che arrivano. I vescovi avvertono la differenza fondamentale tra la situazione nei paesi europei, che sono destinazioni del flusso migratorio e di quelli dell’Europa centro-orientale, che sono paesi di transito - con un tenore di vita che arriva solo al 20 % di quello occidentale. In questi paesi, i migranti generalmente non desiderano restare. L’aiuto che deve essere prestato a loro potrà richiedere azioni speciali, a volte diversi da quelli adottati da altri paesi. In tutto questo contesto, é legittimo ed anche necessario riflettere su come concepire il futuro del continente europeo, su quali valori edificare la società e che posto riservare alla religione.

I vescovi pregano per tutte le vittime della violenza, guerra e terrorismo. Nello stesso tempo, rivolgono un serio appello ai responsabili di tutti i paesi europei affinché sviluppino una comune e profonda riflessione del futuro. Si augurano che l’Europa diventi un continente che metta al primo posto il rispetto verso la vita umana – dal concepimento fino alla morte – ed anche che il sostegno alla famiglia e al matrimonio occupi il primo posto nella consapevolezza dei rappresentanti pubblici.( TK KBS, be; ml ) 20160909028   |   Upozorniť na chybu v správe |[naspäť](c) TK KBS 2003 - 2020