Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí podľa Ministerstva spravodlivosti SR..."> Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí podľa Ministerstva spravodlivosti SR..." />
[verzia pre mobil]
TK KBS

Dnes je sobota 22. 06. 2024   Meniny má Paulína      Pošlite tip TK KBS [RSS][Email][Mobile][Twitter][Instagram][Threads][Facebook] Vyhľadávanie

Home Najnovšie Domáce Zahraničné Foto Video Audio Press

  Kalendár správ
<<  jún  >>
poutstštpisone
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

  Život Cirkvi
Program biskupov
Pozvánky na akcie
Programové tipy
Podcast:
Google|Apple|Spotify

  Sekretariát KBS
Konferencie KBS
Synoda
Zamyslenia KBS
Financovanie Cirkvi

  Pápež František
Životopis
Generálne audiencie
Anjel Pána [audio]
Urbi et Orbi
Aktivity
Ranné homílie

Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
P:3, 03. 02. 2006 08:06, DOM

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí

Slovenská republika a Svätá stolica,

uznávajúc slobodu svedomia pri ochrane a rozvoji hodnôt týkajúcich sa zmyslu ľudského života,

zdôrazňujúc toto uznanie vo vzťahu k slobode myslenia a slobode vyznania,

uznávajúc ľudský život, ľudskú dôstojnosť, zmysel ľudského života rodinu a manželstvo ako najvyššie všeobecné hodnoty, z ktorých vyplýva spoločné dobro a ktoré ako také vyžadujú ochranu pred ich stratou alebo poškodením ako aj obmedzením ich rozvoja a generačného odovzdávania,

deklarujúc vôľu chrániť právo na ľudský život, ľudskú dôstojnosť, ľudskú fyzickú integritu, ľudskú biologickú a psychologickú identitu, rodinu a manželstvo, odvolávajúc sa na záväzky prijaté v Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, podpísanej vo Vatikáne 24. novembra 2000 (ďalej len "základná zmluva"),

a

Slovenská republika, vychádzajúc z Ústavy Slovenskej republiky a Svätá stolica, vychádzajúc z náuky viery a mravov Katolíckej cirkvi,

dohodli sa takto:

Článok l

Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len "zmluvné strany") uzatvárajú túto zmluvu s cieľom ustanoviť rozsah a podmienky práva uplatňovať výhrady vo svedomí v súlade s článkom 7 základnej zmluvy.

Článok 2

Zmluvné strany uznávajú slobodu svedomia vo vzťahu k ľudskému životu, ľudskej dôstojnosti, zmyslu ľudského života, k rodine a manželstvu a právo každého na slobodné uplatnenie výhrady vo svedomí k týmto všeľudským hodnotám.

Článok 3

(1) Pod pojmom "vieroučné a mravoučné zásady" sa v tejto zmluve rozumejú zásady vyhlásené Magistériom Katolíckej cirkvi.

(2) Pod pojmom "výhrada vo svedomí" sa v tejto zmluve rozumie námietka urobená na základe princípu slobody svedomia, podľa ktorého môže každý odmietnuť konať to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad.

(3) Pojem "konať" zahrnuje aj spoluúčasť na konaní a akúkoľvek aj časovo neobmedzenú činnosť súvisiacu s týmto konaním vrátane asistencie.

Článok 4

(1) Právo uplatňovať výhrady vo svedomí sa týka:

a) činnosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch vrátane výkonu vojenskej služby,

b) výkonov v oblasti zdravotníctva, najmä konania vo vzťahu k umelým ukončeniam tehotenstva, umelým alebo asistovaným oplodneniam, pokusom a nakladaniu s ľudskými orgánmi, ľudskými zárodkami a ľudskými pohlavnými bunkami, eutanázii, klonovaniu, sterilizácii a antikoncepcii,

c) činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania, najmä konania týkajúceho sa článku 12 a 13 základnej zmluvy,

d) poskytovania právnych služieb,

e) pracovnoprávnych vzťahov a iných pracovných vzťahov, ktorých obsah sa týka predmetu úpravy tejto zmluvy.

(2) Slovenská republika sa zaväzuje, že nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam zriadeným Katolíckou cirkvou alebo jej organizáciou neuloží povinnosť vykonávať umelé ukončenia tehotenstva, umelé alebo asistované oplodnenia, pokusy alebo nakladanie s ľudskými orgánmi, ľudskými zárodkami a ľudskými pohlavnými bunkami, eutanáziu, klonovanie, sterilizáciu, úkony spojené s antikoncepciou a tiež nestanoví vykonávanie týchto činností ako podmienku potrebnú pre vznik alebo činnosť nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia zriadeného Katolíckou cirkvou alebo jej organizáciou.

Článok 5

Právo uplatňovať výhrady vo svedomí možno uplatniť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v jeho medziach. Medze a spôsob uplatnenia upraví Slovenská republika tak, aby bola zachovaná podstata a zmysel práva uplatňovať výhrady vo svedomí.

Článok 6

(1) Konanie, ktoré je dôsledkom uplatnenia výhrady vo svedomí vylučuje právnu zodpovednosť osoby, ktorá uplatnila toto právo.

(2) Právo uplatňovať výhrady vo svedomí neoprávňuje ku konaniu vedúcemu k zneužitiu výhrady vo svedomí. Zneužitie výhrady vo svedomí nezbavuje právnej zodpovednosti. Uplatnenie výhrady vo svedomí nesmie ohroziť ľudský život a ľudské zdravie.

Článok 7

(1) Sporné otázky, týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť formou vzájomných konzultácií. Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať informácie týkajúce sa najmä oblastí jednotlivých činností, ktoré sú predmetom výhrady vo svedomí a informácie o návrhoch všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú výhrady vo svedomí.

(2) Na vykonanie tejto zmluvy zmluvné strany zriadia spoločnú komisiu, ktorá bude mať poradný charakter. Spoločná komisia bude mať paritné zloženie po troch zástupcoch z každej zmluvnej strany a bude sa schádzať najmenej dvakrát ročne alebo kedykoľvek, ak o to požiada jedna zo zmluvných strán. Úlohou spoločnej komisie bude najmä:

a) posudzovať oblasti a jednotlivé činnosti, ktoré sú predmetom výhrad vo svedomí,

b) predkladať pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a podnety na legislatívnu úpravu práva uplatňovať výhrady vo svedomí a na zabránenie jeho zneužívania,

c) vyhodnocovať uplatňovanie tejto zmluvy,

d) predkladať návrhy na zmeny a doplnky tejto zmluvy.

Článok 8

Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať o skutočnosti, ktoré nie sú obsahom tejto zmluvy na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomnou formou.

Článok 9

Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť sa skončí na základe dohody zmluvných strán alebo skončením platnosti základnej zmluvy.

Článok 10

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dni výmeny ratifikačných listín.

Dané v dňa v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a talianskom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako rozhodujúce.

Za Slovenskú republiku: Za Svätú stolicu:( MS SR ) 20060119016   |   Upozorniť na chybu v správe |

[naspäť]